รับแปลภาษา แปลเอกสารต่างๆ

รับแปลภาษา แปลเอกสารต่างๆ
รับแปลภาษา แปลเอกสารต่างๆ
รับแปลภาษา,แปลเอกสาร,แปลภาษา
ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

https://12translation.com/ : แปลเอกสาร
ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้เรามีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา

แปลเอกสารหน่วยงานต่างๆ
เอกสารหน่วยงานต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน

แปลเอกสารทางด้านการบริหาร
เอกสารด้านการบริหาร การจัดการ การเงิน เช่น แบบแสดงรายการเสียภาษี ภงด.90 ภงด.91 และแบบฟอร์มภาษีต่างๆ

แปลเอกสารทางด้านกฎหมาย
เอกสารด้านกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาจ้างทุกประเภท

แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน
แปลเอกสารทางด้านใบผ่านงาน ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน

แปลเอกสารทางด้านใบรับรองการศึกษา
ใบรับรองการศึกษา / ใบปริญญาบัตร

แปลเอกสารทางด้านเอกสารด้านธุรกิจ
เอกสารด้านธุรกิจ

แปลเอกสารด้านการฝึกอบรม
เอกสารด้านการฝึกอบรม

แปลเอกสารด้านคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ

แปลเอกสารด้านจดหมายทุกประเภท
จดหมายทุกประเภท

แปลเอกสารด้านรายงานการประชุม
รายงานการประชุม

แปลเอกสารด้านบทคัดย่อวิทยานิพนธ์
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

แปลเอกสารด้านจดหมายทางอีเมล์
จดหมายโต้ตอบทางอีเมล์ / เว็บไซต์ / โบรชัวร์


วิธีการดำเนินงานของศูนย์แปลเอกสาร 12Translation
1.ตรวจสอบต้นฉบับ
รูปแบบงานแปลเอกสาร และข้อกำหนดต่างๆที่ทางลูกค้ากำหนดมา ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับงานแปลของลูกค้า

2.คัดเลือกนักแปลเอกสาร
คัดเลือกนักแปลเอกสาร ที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับงานแปลนั้นๆเพื่อให้งานแปล ของลูกค้าออกมาถูกต้องตามต้นฉบับทั้งในเรื่องของการเลือกใช้คำ และการใช้ภาษาที่สละสลวย

3.ทำการแปลเอกสาร
ทีมนักแปลทำการแปลเอกสาร ซึ่งนักแปลต้องมีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมมาประกอบการแปลเพื่อให้เข้าใจใน เนื้อหางานแปลอย่างแท้จริงและได้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีคุณภาพ

4.ตรวจสอบงานแปลเอกสาร
เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบงาน ทำการตรวจสอบรายละเอียด รูปแบบงานแปลเอกสาร ว่าออกมาถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่หรือตรงตามที่ลูกค้ากำหนดมา หรือไม่ อาทิ ความถูกต้องของรูปประโยค/ไวยากรณ์ การจัดทำตาราง การใส่ตัวหนาตัวเอียง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้งานแปลของลูกค้าเกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด

5.ส่งมอบงานแปลเอกสาร
เจ้าหน้าที่ทำการส่งมอบงานแปลเอกสาร ให้ลูกค้าตามกำหนดเวลาและแจ้งรายละเอียดการส่งมอบ ให้ลูกค้าทราบโดยทันที พร้อมทั้งติดตามงานแปลเอกสาร ของลูกค้าหลังเสร็จสิ้นการส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อให้ทราบผลว่างานแปลเอกสาร ออกมาสมบูรณ์เรียบร้อยตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

ศูนย์แปลเอกสาร 12Translation
โทร : 095-250-0383
โทร : 02-539-7521
98 ซ.ลาดพร้าว 96 (โชคชัย 2)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล : one2translation@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.12translation.com
LINE ID : 12translation
https://line.me/ti/p/~12translation
01 ก.ค. 2567 0 23
No comments yet
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^